Δεν κάνατε καμία κίνηση για τουλάχιστον 10 λεπτά

Θα αποσυνδεθείτε αυτόματα σε δευτερόλεπτα.


Μετακινείστε το ποντίκι για να διακόψετε την διαδικασία αυτόματης αποσύνδεσης...

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ υπό την εποπτεία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. ΚΑΙ Β.Ε. των Σ.Ε.Ν.Ε και Σ.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ..               
Not logged in

Έλεγχος εγκυρότητας και πιστοποίηση της αυθεντικότητας των περιεχομένων της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εν.Ελέγχου

Οδηγίες:
Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία που ζητούνται. Μόλις πατήσετε στον σύνδεσμο "Yποβολή αιτήματος" και εφ 'όσον η καταχώριση γίνει επιτυχώς, θα σας σταλούν στο e-mail που θα δηλώσετε τα αποτελέσματα του ελέγχου εγκυρότητας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου.

Στοιχεία αιτούντος
Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα εγκυρότητας
Το ΑΦΜ του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα εγκυρότητας
Το email στο οποίο επιθυμείτε να αποσταλεί η απάντηση του συστήματος
Στοιχεία ελέγχου
Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου
Αριθμός Μητρώου του εκπροσώπου των ενεργειακών ελεγκτών που υπέβαλλε τον έλεγχο
Ο αύξων αριθμός του προς επαλήθευση Ενεργειακού Ελέγχου
Ο αύξων αριθμός της προς επαλήθευση Έκθεσης αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου
Ο αριθμός πρωτοκόλλου
Η ημερομηνία του πρωτοκόλλου
Ηλεκτρονικός Αριθμός Ασφαλείας

  

Αρχική σελίδα
Πώς να ελέγξετε την εγκυρότητα και να πιστοποιήσετε την αυθεντικότητα των περιεχομένων της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ενός Ενεργειακού Ελέγχου
Ο έλεγχος της εγκυρότητας της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ενός Ενεργειακού Ελέγχου επιτυγχάνεται με την χρήση των 7 πεδίων που αναγράφονται στη Βεβαίωση υποβολής του ελέγχου.

Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των περιεχομένων της Έκθεσης Αποτελεσμάτων ενός Ενεργειακού Ελέγχου επιτυγχάνεται με την χρήση της Προηγμένης Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφιακής Σύνοψης (ΠΑΗΨΣ).

Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται το σύνολο της αλληλουχίας δεκαεξαδικών χαρακτήρων, της σύνοψης που δημιουργείται με την χρήση του Ειδικού Ασφαλούς Αλγόριθμου Συνόψεων SHA-256, και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα το σύνολο των δεδομένων, που υπόκεινται σε επεξεργασία από τον αλγόριθμο αυτό.

Ο αλγόριθμος SHA-256 είναι φτιαγμένος με τέτοιο τρόπο ώστε μια μικρή μεταβολή στα δεδομένα εισόδου (π.χ. Ένα μόνο γράμμα ή ακόμα και ένα μόνο bit) να προκαλεί ολοκληρωτική αλλαγή στην έξοδο (πλήρης αλλαγή της ΠΑΗΨΣ).

Ο ελεγχόμενος θα πρέπει να παραλάβει από τον εκπρόσωπο της ομάδας των ενεργειακών ελεγκτών που διενήργησε τον ενεργειακό έλεγχο τα εξής:
1. Βεβαίωση υποβολής (είτε σε εκτύπωση είτε σε ηλεκτρονική μορφή).
2. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ενεργειακού Ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή.

A) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ:
O ελεγχόμενος μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητα της έκθεσης ακολουθώντας τα εξής 2 βήματα:
1. Χρησιμοποιώντας την Βεβαίωση υποβολής, συμπληρώνει τα 9 πεδία της φόρμας.
2. Μετά την συμπλήρωση των πεδίων, πιέζοντας το κομβίο [Υποβολή αιτήματος], λαμβάνει στο email που δήλωσε τα αποτελέσματα.
Η απάντηση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν και ενημερώνει το ελεγχόμενο εάν η έκθεση έχει υποβληθεί ή όχι.

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:
O ελεγχόμενος μπορεί να ελέγξει την αυθεντικότητα των περιεχομένων της έκθεσης με τα εξής 3 βήματα:
1. Κατεβάζει ένα οιοδήποτε πρόγραμμα που υπολογίζει την ψηφιακή σύνοψη με τον αλγόριθμο SHA-256.
2. Με την βοήθεια αυτού του προγράμματος, υπολογίζει την ΠΑΗΨΣ του ηλεκτρονικού αρχείου.
3. Συγκρίνει την ΠΑΗΨΣ με αυτήν που παρέλαβε στο email.
Θα πρέπει να ταυτίζονται!

Περισσότερες λεπτομέρειες:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_redundancy_check