Δεν κάνατε καμία κίνηση για τουλάχιστον 10 λεπτά

Θα αποσυνδεθείτε αυτόματα σε δευτερόλεπτα.


Μετακινείστε το ποντίκι για να διακόψετε την διαδικασία αυτόματης αποσύνδεσης...

ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ υπό την εποπτεία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Ν.Ε. ΚΑΙ Β.Ε. των Σ.Ε.Ν.Ε και Σ.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. ΤΟΥ Υ.Π.ΕΝ..               
Not logged in

Εγγραφή Χρήστη Υπόχρεου Ελεγχόμενου

Οδηγίες:
Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία που ζητούνται. Μόλις πατήσετε στον σύνδεσμο "Αποθήκευση" και εφ 'όσον η καταχώριση γίνει επιτυχώς, θα σας σταλούν στο e-mail που θα δηλώσετε τα προσωρινά στοιχεία πρόσβασης (username και password).

Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου που κάνει την εγγραφή
Το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου που κάνει την εγγραφή
Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου
Το username που θα χρησιμοποιεί ο νόμιμος εκπρόσωπος
Το email του νόμιμου εκπροσώπουΑρχική σελίδα