ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Not logged in
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Καλώς ήρθατε στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ" ΕΛΕΓΧΩΝ" (εφεξής «πλατφόρμα», έκδοση 1.0, 10/10/2018).

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί πολλαπλές ανάγκες που απορρέουν από τους ενεργειακούς ελέγχους. Παρέχει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο όλες τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ελεγχόμενη επιχείρηση και επιτρέπει τις συγκρίσεις και την περαιτέρω ανάλυση των πολλαπλών δεδομένων. Επιπλέον, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους, όπως τις εκθέσεις, τη διάρκεια του ενεργειακού ελέγχου, κατάλογο των προτεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ.και χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση της διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων στις Υπόχρεες Επιχειρήσεις, της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, καθώς και του δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δύναται να υποβάλει ενεργειακό έλεγχο κάθε φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που είναι ήδη εγγεγραμμένο ως Ενεργειακός Ελεγκτής στο "ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, καθώς και κάθε ΦΠ, το οποίο είναι νόμιμος εκπρόσωπος ελεγχόμενης επιχείρησης που εφαρμόζει σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO).

Εαν είστε υποψήφιος Εν. Ελεγκτής και θέλετε να εγγραφείτε στο "ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" δεν έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο "Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών" και ακολουθήστε την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής σας στο Μητρώο.

Εαν είστε νόμιμος εκπρόσωπος ελεγχόμενης επιχείρησης που εφαρμόζει σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO) και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τον σύνδεσμο "Εγγραφή Ελεγχομένων Επιχειρήσεων με ISO".Νομοθεσία:   ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕΝ. 4342/2015 ,  Άρθρο 48 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136) ,  Η υπ' αριθμ. οικ. 178679/04.07.2017 Απόφαση του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2337/10.07.2017)

Πληροφοριακό Υλικό:
Συχνές Ερωτήσεις για τους Ενεργειακούς Ελεγκτές
Περισσότερες πληροφορίες και Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων
Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης Ενεργειακών Ελεγκτών
Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης εκπροσώπου Ενεργειακών Ελεγκτών
Υπόδειγμα Υπ. Δήλωσης Εσωτερικού Εμπειρογνώμονα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2131513151 και στην ηλεκτρονική δνση : depea@prv.ypeka.gr
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική δνση : ene-ne@prv.ypeka.gr, eyepen-ve@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όλες τις φόρμες εισαγωγής στοιχείων, τα αριθμητικά πεδία πρέπει να συμπληρώνονται με την τελεία ως διαχωριστικό δεκαδικών.