Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σύμφωνα με την Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 181), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018:
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι", καθώς και
  • η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση για τους σκοπούς της οικ. 42554/11.08.2014 (Β΄ 2440), απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση ... που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 174)»,
και μόνον αυτές θα πρέπει να εκδίδονται βάσει των διατάξεων (ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ) που ίσχυαν κατά την έκδοση της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης του προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον Ι και του Ν.4178/2013, χρησιμοποιώντας προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31.

Όλες οι προγενέστερες εκδόσεις του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31, μπορούν να βρεθούν στην σχετική ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/1/2014: Πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 20/9/2013 μέχρι 31/10/2013, κατατέθηκαν συνολικά 11.713 αιτήσεις.

Άξονας Προτεραιότητας Πλήθος Αιτήσεων
Άξονας 4: (Περιφέρειες: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης) 4.696
Άξονας 5: (Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας) 6.366
Άξονας 6: (Περιφέρειες: Στερεάς Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου) 651


Το σύνολο των αιτήσεων ελέγχονται ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών και την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους μέσω της Πληροφοριακής Πλατφόρμας www.buildingcert.gr με τη χρήση των κωδικών τους.

Οι πίνακες των δυνητικών δικαιούχων ανά Άξονα προβλέπεται να αναρτηθούν τον Μάρτιο.

Επιπλέον, προωθείται ρύθμιση με την οποία θα παραταθεί η διάρκεια ισχύος των αιτήσεων, η οποία λήγει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Υποβολή Αίτησης για Εγγραφή στα Μητρώα:

Είσοδος στο Σύστημα:
Υποψήφιοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Φορείς Εκπαίδευσης

Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ & ΝΕ

Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
 / 

Αρ. Ασφαλείας:


 
 
 
 

ABOUT SSL CERTIFICATES