Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών &
Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου & Νοτίου Ελλάδος: 210-8701880 και 210-8701887

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σχετικά με την καταχώρηση Διπλοτύπου Είσπραξης για Εγγραφή ή / και Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σας υπενθυμίζουμε ότι :
 1. Τα διπλότυπα είσπραξης για εγγραφή ή / και ανανέωση συνδρομής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος.
 2. Το αρχείο του ηλεκτρονικού παραβόλου (εφαρμογή e-paravolo), όπως αυτό σας χορηγείται προς εκτύπωση από τη σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ θα πρέπει να υποβάλλεται στο buildingcert.gr ΜΟΝΟ μετά την περάτωση των διαδικασιών πληρωμής του.

Τελευταία Νέα:
3/2/2015: Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4111/2012 (ΦΕΚ Α 18), οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο των ΕΕ, θα αποκτούν τα δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων αυτόματα από το buildingcert.gr και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων.

18/11/2014: Προς τους δυνητικά δικαιούχους του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»:
Σε περίπτωση που έχετε χάσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν, συγκεκριμένα:
 • την πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή ή,
 • την πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων
παρακαλούμε όπως προσκομίσετε σε αντικατάστασή τους, τα αντίγραφα των δύο δικαιολογητικών συνοδευόμενα από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (δεν απαιτείται επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής), πρότυπο της οποίας θα βρείτε πατώντας εδώ

21/10/2014: Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» για τον Άξονα Προτεραιότητας 5: Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι πίνακες δυνητικά δικαιούχων ανά Άξονα, όπως έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
15/10/2014: Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» - Ανακοίνωση: Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και οι πίνακες δυνητικά δικαιούχων ανά Άξονα, όπως έχουν εγκριθεί και υπογραφεί από το Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
28/5/2014: Ανακοινώνουμε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 13/12-01/17373/1239/20.09.2013 “Ανοικτή πρόσκληση προς Δικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ, η ημερομηνία λήξης της αίτησης, ήτοι η ημερομηνία μέχρι την οποία ο δικαιούχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και να έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στο Πρόγραμμα και δεν μπορεί να ξεπερνά την 30η Ιουνίου του 2014.

6/5/2014: Σε συνέχεια εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που αφορά στη διαδικασία εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, αναστέλλεται προσωρινά η ανακοίνωση αποτελεσμάτων ένταξης (λίστα δυνητικών δικαιούχων) για το έργο της «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». Θα ακολουθήσεις νέα σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωσή σας.

3/4/2014: Καταχώρηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου (εφαρμογή e-paravolo) για Εγγραφή ή Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Σας ενημερώνουμε ότι, για την Εγγραφή ή την Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονικό παράβολο.
Η διαδικασία είναι η εξής:
 1. υποβάλλετε το αρχείο του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό σας χορηγείται προς εκτύπωση από τη σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ,
 2. καταχωρείτε την ημερομηνία έκδοσης του Ηλεκτρονικού Παραβόλου και,
 3. αντί για Σειρά και Α/Α, καταχωρείτε το ψηφιακό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό παράβολο.
Επισημαίνεται ότι τα απλά διπλότυπα είσπραξης από τις ΔΟΥ εξακολουθούν να γίνονται δεκτά. Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εγκρίνει την εγγραφή ή την ανανέωση συνδρομής του Ενεργειακού Επιθεωρητή μόνο εάν έχουν ακολουθηθεί τα παραπάνω στάδια.

10/2/2014: Πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» - Ανακοίνωση: Στο πλαίσιο του Προγράμματος, και με περίοδο υποβολής αιτήσεων από 20/9/2013 μέχρι 31/10/2013, κατατέθηκαν συνολικά 11.713 αιτήσεις.
10/2/2014: Πρόγραμμα «Ενίσχυση δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» - Διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα: Υπενθυμίζεται ότι, οι εμπλεκόμενοι στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή Δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 (δημόσιες αρχές, οργανισμοί, δικαιούχοι ή δυνητικά δικαιούχοι, καθώς και λοιποί εμπλεκόμενοι σε κάθε δράση φορείς) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το ενημερωτικό έγγραφο της COCOF (09/0003/00-EL), σχετικά με την πρόληψη της απάτης, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλογο των μορφών απάτης, καθώς και μία σειρά δράσεων για την καταπολέμησή της.

2/12/2013: Προσοχή: Όπως είχε ανακοινωθεί απο τις 22/10, τα δικαιώματα καταχώρησης και ανάκλησης Ενεργειακών Επιθεωρήσεων απο Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές, ανακλήθηκαν. Τα παραπάνω δικαιώματα έχουν πια μόνον οι Μόνιμοι Επιθεωρητές. Οι Προσωρινοί Επιθεωρητές, μπορούν να βλέπουν και να εκτυπώνουν τις επιθεωρήσεις τους αλλα δεν μπορούν να:
 1. προχωρήσουν όσες είναι σε εκκρεμότητα,
 2. δημιουργήσουν νέες επιθεωρήσεις και
 3. υποβάλλουν αιτήματα ανάκλησης.
22/10/2013: Όπως ανακοινώθηκε με το δελτίο τύπου της 18/10/2013, οι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν πλήρη δικαιώματα καταχώρησης και ανάκλησης Ενεργειακών Επιθεωρήσεων μέχρι 30/11/2013.

11/10/2013: Ανακοινώνεται η παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», με τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 31η Οκτωβρίου 2013.
Τροποποίηση απόφασης και οδηγού εφαρμογής του Προγράμματος

11/10/2013: Άρχισε η Υποβολή Δικαιολογητικών για την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή».
Για να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά συνδεθείτε στο σύστημα ως Υποψήφιος Μόνιμος Ενεργειακός Επιθεωρητής με τους κωδικούς σας, και επιλέξτε: "Αίτηση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης" / "Υποβολή Δικαιολογητικών".
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (31 Οκτωβρίου 2013).

10/10/2013: Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών η οποία εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ 09.10.2013, διευκρινίζεται ότι σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται έως την 31η Οκτωβρίου 2013 η δυνατότητα διεκπεραίωσης μόνο των εκκρεμών υποθέσεών τους, ήτοι:
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας Ανάκλησης / Αντικατάστασης ΠΕΑ για αιτήματα που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 06.10.2013.
 • Μεταβολή και οριστική υποβολή ΠΕΑ, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα (δηλ. ΠΕΑ στα οποία αποδόθηκε Α.Π. μέχρι και τις 06.10.2013 και δεν έχουν υποβληθεί οριστικά).
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου Αριθμού Πρωτοκόλλου ΠΕΑ καθώς και η υποβολή νέων αιτημάτων για ανάκληση ΠΕΑ.

9/10/2013: Σχετικά με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και λόγω καθυστέρησης ενεργοποίησης της εφαρμογής ανάρτησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η προθεσμία των 15 ημερών ισχύει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εφαρμογής.

2/10/2013: Δείτε εδώ όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δικαιούχων για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

25/9/2013: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα «Ενίσχυσης Δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» θα μπορείτε να τα αναρτήσετε σε κατάλληλη φόρμα στο www.buildingcert.gr στο σημείο της αίτησής σας που θα είναι διαθέσιμη τις επόμενες ημέρες.

24/9/2013: Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, η τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΥΕΠΕΝ, θα γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω του αριθμού 211 01 0000 2

23/9/2013: Προσοχή: Από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης δικαιούχων για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή δεν μπορούν να ωφεληθούν όσοι αποκτήσουν την ιδιότητα του μόνιμου ενεργειακού επιθεωρητή. Αν έχετε ήδη υποβάλλει Αναγγελία Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, και επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης πρέπει να υποβάλετε αίτηση άμεσα (πριν η ΕΥΕΠΕΝ εγκρίνει την αναγγελία σας).

23/9/2013: Αν κάνατε αίτηση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δικαιούχων για την Απόκτηση της Ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και ανακαλύψατε εκ των υστέρων οτι έχετε δώσει λάθος στοιχεία, απο αύριο (24/9) και μέχρι 11/10, θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία της αίτησής σας.

20/9/2013: Εγκρίθηκε πρόγραμμα ενίσχυσης δικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Παρακαλούμε δείτε σχετικά τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται μέσω του www.buildingcert.gr με χρήση των κωδικών σας και συμπληρώνοντας ορισμένα πεδία στη φόρμα «Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές» / «Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης».

Επισημαίνεται ότι, από το Πρόγραμμα μπορούν να ωφεληθούν και όσοι ανήκουν στο μητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξειδικευμένης κατάρτισης για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Χρήσιμες Ερωτήσεις / Απαντήσεις για το Πρόγραμμα.

9/9/2013: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Μονίμων Επιθεωρητών. Για να την χρησιμοποιήσετε, πρέπει:
 1. Να έχετε Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) Υποψήφιου Μόνιμου Επιθεωρητή στο www.buildingcert.gr. Αν δεν έχετε, πατήστε εδώ για να κάνετε τη σχετική αίτηση.
 2. Να έχετε ολοκληρώσει τα σεμινάρια και να έχετε τη σχετική βεβαίωση απο το Φορέα Εκπαίδευσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
 1. Υπεύθυνη δήλωση με βάση το υπόδειγμα, η οποία θα είναι συμπληρωμένη και θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απο Δημόσια Αρχή.
 2. Η βεβαίωση παρακολούθησης των σεμιναρίων απο το Φορέα Εκπαίδευσης.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας (αν έχετε ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δεν χρειάζεται)
 4. Αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ΄ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους. (Aν έχετε ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δεν χρειάζεται)
 5. 1-3 παράβολα, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745), συνολικής αξίας n x 50 ευρώ, όπου [n] ο αριθμός των αναγγελιών που σκοπεύετε να υποβάλλετε. Αν θέλετε δηλαδή να υποβάλετε αναγγελία και για τις τρεις κατηγορίες (Εν. Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης ή / και Συστημάτων Κλιματισμού), μπορείτε να έχετε ένα παράβολο αξίας 150 ευρώ ή 3 x 50 ευρώ. (αν έχετε ήδη άδεια Προσωρινού Επιθεωρητή, δεν χρειάζεται)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.buildingcert.gr, με χρήση της επιλογής "Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Μόνιμου Ενεργειακού Επιθεωρητή". Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, αμέσως μετά την είσοδο σας στο σύστημα, οποιουδήποτε Υποψήφιου Μόνιμου Επιθεωρητή.

5/6/2013:
Προσοχή: Καταχώρηση Διπλοτύπου Εισπραξης για Εγγραφή ή / και Ανανεωση Συνδρομης στο Μητρωο Ενεργειακων Επιθεωρητων.
Σας ενημερώνουμε ότι, από τις 3/6/2013 τα διπλότυπα είσπραξης για εγγραφή ή / και ανανέωση συνδρομής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.
Κατά τα λοιπά η διαδικασία παραμένει η ίδια, δηλαδή:
(α) υποβάλλετε σκαναρισμένο διπλότυπο είσπραξης σε ανάλυση τέτοια ώστε, το αρχείο που προκύπτει να μην είναι μεγαλύτερο από 2048 Kbytes και σε μορφή JPEG ή PDF και
(β) καταχωρείτε την ημερομηνία έκδοσης του διπλοτύπου είσπραξης, τη σειρά (γράμμα και αριθμός) και τον αύξοντα αριθμό του (Α/Α), στα σχετικά πεδία της πληροφοριακής πλατφόρμας.
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εγκρίνει την εγγραφή ή την ανανέωση συνδρομής του Ενεργειακού Επιθεωρητή μόνο εάν έχουν ακολουθηθεί τα παραπάνω στάδια.

4/3/2013: Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) που αναφέρεται στη «Διαδικασία ανάκλησης / αντικατάστασης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων», στην περίπτωση υποβολής αιτημάτων για ανάκληση / αντικατάσταση ΠΕΑ, και ειδικότερα όταν αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού που έχει εκδώσει ο ενεργειακός επιθεωρητής, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42). Η ισχύς της παραπάνω διάταξης αρχίζει από την δημοσίευση του παραπάνω νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 19.2.2013.

4/3/2013: Δημοσιεύτηκε ο Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.

Επίσης δημοσιεύτηκε ο Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18), άρθρο 31, που αναφέρεται στους ενεργειακούς επιθεωρητές

10/1/2013:
Προσοχή:
Αν πλησιάζει η ημερομηνία κατα την οποία οφείλεται να ανανεώσετε την άδεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή δείτε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε:
Περισσότερα...

7/12/2012:
Προσοχή: Μείωση του παραβόλου εγγραφής στα Μητρώα Εν. Επιθεωρητών:
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/A/05.12.2012, για την εγγραφή στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών, καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των 50 ευρώ, αντί του ποσού των 150 ευρώ που ίσχυε μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012. Το ποσό ανανέωσης της συνδρομής δεν μεταβάλλεται. Στο ίδιο άρθρο υπάρχουν ακόμα σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές..

10/10/2012:
Νέες Υπουργικές Αποφάσεις Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων:
Σε συνέχεια της 2ης πρόσκλησης για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (με 5ετή εμπειρία) υπογράφηκαν ακόμη δύο αποφάσεις Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Επιθεώρηση > Ενεργειακή Επιθεώρηση > Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) και στην παρούσα ιστοσελιδα (Πληροφοριακό Υλικό > Υπουργικές Αποφάσεις).

10/10/2012:
Στοιχεία Αμοιβής Επιθεωρητή - Α/Α Έργου :
Λόγω της αναστολης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ, το πεδίο "Α/Α Έργου" στα στοιχεία αμοιβής του Επιθεωρητή, έγινε προσωρινά προαιρετικό και κατα συνέπεια, ένα ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτό.

4/10/2012:
Παράταση ισχύος προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών:
Δείτε περισσότερα...

2/10/2012:
Προσοχή: Στην νέα έκδοση του www.buildingcert.gr, έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές:
Δείτε περισσότερα...

12/9/2012:
Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011) για την άσκηση δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης:
Δείτε την εγκύκλιο

12/9/2012:
Διαβούλευση σχεδίου νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων:
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ετέθη από το ΥΠΕΚΑ το σχέδιο νόμου για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων». Έως τις 14.09.2012 μπορείτε να μελετήσετε τα επιμέρους άρθρα και να αποστείλετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη δημιουργία του τελικού Νόμου.
Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο σύνδεσμο της διαβούλευσης

3/8/2012:
Νέες Υπουργικές Αποφάσεις Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων:
Σε συνέχεια της 2ης πρόσκλησης για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (με 5ετή εμπειρία) υπογράφηκαν ακόμη δύο αποφάσεις Αποδοχής και Απόρριψης Ενστάσεων
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Επιθεώρηση > Ενεργειακή Επιθεώρηση > Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) και στην παρούσα ιστοσελιδα (Πληροφοριακό Υλικό > Υπουργικές Αποφάσεις).

4/7/2012:
Νέες Υπουργικές Αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων:
Σε συνέχεια της 2ης πρόσκλησης για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (με 5ετή εμπειρία) υπογράφηκαν ακόμη τρείς αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Επιθεώρηση > Ενεργειακή Επιθεώρηση > Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) και στην παρούσα ιστοσελιδα (Πληροφοριακό Υλικό > Υπουργικές Αποφάσεις).

18/5/2012:
Διευκρινίσεις για την απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση προσωρινής άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή, λόγω μη ορθής υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75):

Περισσότερα...

15/5/2012:
Νέα έκδοση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (έκδοση 1.29.1.19) - Τροποποιημένες ΤΟΤΕΕ:
Σας ενημερώσουμε ότι με την ΥΑ οικ. 1192/30.04.2012 (ΦΕΚ 1413 Β΄) εγκρίθηκαν τροποποιήσεις επί των ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, 20701-3/2010 και 20701-4/2010, καθώς επίσης εγκρίθηκε η ΤΟΤΕΕ 20701-5/2011 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια». Την Τρίτη 15η Μαΐου 2012, προγραμματίζεται η έκδοση νέας έκδοσης του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (έκδοση 1.29.1.19), στην οποία έχουν συμπεριληφθεί όλες οι απαραίτητες αλλαγές, λόγω των τροποποιήσεων των ΤΟΤΕΕ. Η νέα έκδοση του λογισμικού, καθώς και οι πρόσφατες τροποποιήσεις των ΤΟΤΕΕ (ΦΕΚ) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr), από όπου θα μπορούν οι χρήστες να τις μεταφορτώνουν και να ενημερώνονται σχετικά. Επισημαίνεται ότι για διάστημα δέκα (10) ημερών, ήτοι έως 25.05.2012, θα είναι δυνατό να υποβάλλονται, στο buildingcert.gr, αρχεία ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν δημιουργηθεί είτε με την παλιά (1.28.1.73), είτε με τη νέα (1.29.1.19) έκδοση του λογισμικού.

9/5/2012:
Νέες Υπουργικές Αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων:
Σε συνέχεια της 2ης πρόσκλησης για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (με 5ετή εμπειρία) υπογράφηκαν ακόμη δύο αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συνεχίζεται και κάθε φορά που θα υπογράφονται οι σχετικές αποφάσεις θα αποστέλλεται σχετικό e-mail στους αιτούντες και θα ενημερώνεται η καρτέλα τους.
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Επιθεώρηση > Ενεργειακή Επιθεώρηση > Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) και στην παρούσα ιστοσελιδα (Πληροφοριακό Υλικό > Υπουργικές Αποφάσεις).

24/4/2012:
Υπ. Αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων:
Σε συνέχεια της 2ης πρόσκλησης για τη χορήγηση προσωρινών αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (με 5ετή εμπειρία) υπογράφηκαν οι πρώτες αποφάσεις Χορήγησης Προσωρινών Αδειών και Απόρριψης Αιτήσεων. Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συνεχίζεται και κάθε φορά που θα υπογράφονται οι σχετικές αποφάσεις θα αποστέλλεται σχετικό e-mail στους αιτούντες και θα ενημερώνεται η καρτέλα τους.
Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ (Επιθεώρηση > Ενεργειακή Επιθεώρηση > Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) και στην παρούσα ιστοσελιδα (Πληροφοριακό Υλικό > Υπουργικές Αποφάσεις).

24/4/2012:
Πληρωμή διπλοτύπου για την εγγραφή στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών:
Σε συνέχεια της από 16/1/2012 «Πρόσκληση για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών)» απαιτείται η πληρωμή του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Οι υποψήφιοι προσωρινοί επιθεωρητές των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί απο τη ΓΕΠΕΕ πρέπει να ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρακάτω αρχείο:
Περισσότερα...

4/4/2012:
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011:
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
Περισσότερα...

29/2/2012:
Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (5ετούς εμπειρίας):
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (5ετούς εμπειρίας). Για όσες αιτήσεις βρίσκονταν σε εκκρεμότητα μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, έγινε αυτόματα οριστική υποβολή από το λογισμικό του buildingcert.gr.

17/2/2012:
Διαδικασία οριστικής υποβολής αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (5ετούς εμπειρίας):
Αν έχετε υποβάλλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά για προσωρινή άδεια ενεργ. επιθεωρητή, μπορείτε να προβείτε σε οριστική υποβολή της αίτησης,ωστε αυτή να οδηγηθεί άμεσα και πριν την 28η Φεβρουαρίου 2012 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων) προς αξιολόγηση από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ).
Περισσότερα...

9/2/2012:
Ανανέωση προσωρινών αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή:
H διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων του διπλοτύπου είσπραξης για την ανανέωση είναι διαθέσιμη. Μπείτε στο σύστημα με τον κωδικό σας για να καταχωρίσετε το διπλότυπο.

1/2/2012:
Ανανέωση προσωρινών αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή:
Σε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ένα (1) έτος από τη χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή (συγκεκριμένα από την ημερομηνία αποστολής των κωδικών πρόσβασης στο buildingcert.gr), για την ανανέωση της προσωρινής άδειας έως 6.10.2012, απαιτείται η καταβολή παραβόλου εκατό (100) ευρώ
Περισσότερα...

1/2/2012:
Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου με την ιδιότητα του ενεργειακού επιθεωρητή:
Σύμφωνα με την παράγραφο 23(β) του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄): "Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου".
Περισσότερα...

16/1/2012:
Πρόσκληση για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών (Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών)
Προσκαλούμε όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να τους χορηγηθούν Προσωρινές Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της παραγράφου 23α του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄), να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2012.
Δείτε την Πρόσκληση και το σχετικό Δελτίο Τύπου
Ξεκινήστε τώρα τη διαδικασία Υποβολής Αίτησης

22/12/2011: Αν έχετε καταθέσει ηλ. αίτηση για Οριστική Άδεια Εν. Επιθεωρητή, απο την επιλογή "Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές" μπορείτε να δείτε και να μεταβάλλετε τα στοιχεία της αίτησής σας, συμπεριλαμβανομένου και του Αρ. Εγγραφής στο Φορέα Εκπαίδευσης. Αυτη η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη μέχρι να αρχίσει η επεξεργασία των αιτήσεων απο την ΕΥΕΠΕΝ.
19/12/2011: Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίων αμοιβών για την έκδοση ΠΕΑ.
Απο 20/12/2011, για την οριστική υποβολή των ΠΕΑ, θα πρέπει να συμπληρώνονται δύο επιπρόσθετα πεδία (Α/Α έργου του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ και συμφωνηθείσα αμοιβή) που σχετίζονται με την κατάθεση της αμοιβής του εν. επιθεωρητή μέσω του συστήματος αμοιβών του ΤΕΕ.
17/12/2011: Εγκύκλιος για τον τρόπο λειτουργίας των φορέων εκπαίδευσης
5/12/2011: Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές
29/11/2011: Ξεκινά η διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί περιγράφεται στη σχετική Πρόσκληση και στην παρούσα φάση απαιτεί:
(α) εγγραφή σε Φορέα Εκπαίδευσης και στη συνέχεια
(β) υποβολή αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο των Μόνιμων Επιθεωρητών

Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου
Υποβολή Αίτησης για Εγγραφή στα Μητρώα:

Είσοδος στο Σύστημα:
Υποψήφιοι Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Φορείς Εκπαίδευσης

ΕΥΕΠΕΝ

Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:
Αρ. Πρωτοκόλλου:
 / 
Αρ. Ασφαλείας:
 

ABOUT SSL CERTIFICATES